PRODUCENT OPAKOWAŃ PIANKI POLIETYLENOWEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pianfol Sp. z o. o. z siedzibą w 39-304 Czermin 306, NIP: 8172180943

Kontakt z administratorem danych możliwy poprzez email: biuro@pianfol.pl

Przetwarzane kategorie danych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana/Państwa (lub zostały przekazane w Pani/Pana/Państwa imieniu), lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych w szczególności:

- imię i nazwisko,

- nazwa firmy,

- adres zamieszkania

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- adres do korespondencji,

- NIP,

- wszystkie dane związane z wzajemnym kontaktem jak i współpracą.

Wśród zebranych danych mogą pojawić się dane, które na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”, mają charakter danych osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu:

- wykonania zawartej umowy lub zlecenia - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- wystawienia dowodu sprzedaży oraz przechowywania ich w dokumentacji księgowej Administratora - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

- po usługowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),

- zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących firmie

- realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom:

- upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. Prokuratura, Policja),

- partnerom działającym na nasze zlecenie na podstawie odpowiednich umów,

- innym administratorom (np. firmie kurierskiej, Poczcie Polskiej).

Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 15 – 21 RODO.

Jeżeli uznacie, że Wasze dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziecie Państwo mogli wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług lub realizacji zlecenia.

PianFol Sp. z o.o.
Czermin 306
39-304 Czermin

biuro@pianfol.pl
tel.: 17 250 62 60

NIP: 8172180943
REGON: 365358180